Regulamin umieszczania reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach                                                                             

Regulamin umieszczania reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach

REGULAMIN

umieszczania reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin ustalony został m.in. w celu:

1) uregulowania zasad umieszczania reklam i szyldów, wynajmowania miejsc pod reklamy, prowadzenia działalności reklamowej i informacyjnej na terenie Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach;

2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam oraz ich usuwania;

3) określenie zasad prowadzenia działalności reklamowej;

4) zadbania o estetykę Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach.

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

1) Targowiska – Obiekt Handlowy „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach i targowisko miejskie przy al. Bielskiej w Tychach, będące własnością „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12;

2) Reklamodawca (zainteresowany podmiot, Zleceniodawca) – osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, organizacje oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy, zainstalowaniem nośników reklam i informacji, prowadzeniem działalności reklamowej na terenie Targowisk;

3) Regulamin – niniejszy regulamin w sprawie zasad umieszczania reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie Targowisk;

4) Reklama – każdy przekaz reklamowy zmierzający do promocji, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez zleceniodawcę;

5) Nośniki reklam i informacji:

a) nośniki reklam – tablice i billboardy, litery przestrzenne 3D, pneumatyczne (dmuchane), mobilne (pojazd reklamowy, przyczepa z reklamą),

b) nośniki informacyjno-reklamowe – neony, kasetony z podświetleniem lub bez podświetlenia, wyświetlacze LED, stojaki, ekspozytory, potykacze, gabloty ogłoszeniowe, banery, siatki, banery w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami, itp.

6) Szyld – oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w punkcie handlowym na terenie Targowisk, umieszczone w obrębie lokalu;

7) Działalność reklamowa – wszelkiego rodzaju czynne akcje promocyjne polegające na bezpośrednim kontakcie z klientem, w tym: degustacje, pokazy, dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych, dystrybucja próbek;

8) Zarządzający – Dyrektor i Kierownicy Targowisk oraz upoważnione przez nich osoby;

9) Właściciel – „Śródmieście” Sp z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.

3. Wniosek Reklamodawcy i zasady jego rozpatrzenia

1. Reklamodawca zainteresowany umieszczeniem reklamy, nośnika reklam i informacji, prowadzeniem działalności reklamowej na terenie Targowisk składa do Zarządzającego pisemny wniosek, który powinien zawierać m.in. następujące informacje:

a) podstawowe dane Reklamodawcy,

b) proponowane miejsce umieszczenia reklamy,

c) proponowaną jej formę,

d) treść informacji zawartych w reklamie,

e) wielkość, rozmiar reklamy.

2. Na podstawie przedstawionych przez potencjalnego Reklamodawcę informacji Zarządzający może wyrazić zgodę na umieszczenie reklamy, nośnika reklamy i informacji lub prowadzenie działalności reklamowej we wskazanym miejscu.

3. Odmowa wyrażenia zgody na realizację wniosku Reklamodawcy nie wymaga uzasadnienia.

4 Zawieranie i rozwiązywanie umowy

1. Przedmiot reklamy, wysokość opłaty, termin i sposób płatności, okres trwania, prawa i obowiązki Reklamodawcy określają postanowienia umowy, którą Właściciel zawiera z Reklamodawcą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być rozwiązana przez Właściciela w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) utrzymywania nośnika reklam w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia,

b) zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje,

c) wykorzystywaniu nośnika reklam niezgodnie z umową lub w przypadku niewywiązywania się z postanowień umowy, w szczególności w przypadku niewywiązywania się z obowiązku dokonywania płatności,

d) wynajęcia, oddania w bezpłatne użytkowanie lub poddzierżawienia przez Reklamodawcę nośnika reklam i informacji osobom trzecim.

5. Zasady umieszczania i kontroli reklam, nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej

1. Umieszczanie reklam, instalowanie nośników reklam i informacji, prowadzenie działalności reklamowej na terenie Targowisk wymaga zgody Zarządzającego, która może nastąpić w efekcie wniosku złożonego przez Reklamodawcę.

2. W przypadku dużego zainteresowania Reklamodawców powierzchniami reklamowymi Zarządzający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Na terenie Targowisk nie mogą być umieszczane żadnego rodzaju reklamy trwałe, w tym m.in.: murale i inne trwałe wymalowania na ścianach budynków, punktów handlowych, bram i garaży.

4. Reklamy i nośniki reklam i informacji mogą być zainstalowane jedynie jako konstrukcje nietrwałe na ścianach budynków, punktów handlowych, na bramach zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, na garażach i innych przeznaczonych do tego powierzchniach.

5. Reklamy, których treść lub sposób przedstawienia sprzeczne są z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, nie mogą być eksponowane.

6. „Śródmieście” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

7. Lokalizacja nośnika reklam i informacji, przede wszystkim świetlnego lub dźwiękowego, nie może powodować szkodliwych bądź uciążliwych skutków dla osób korzystających z Targowiska.

8. Wygląd nośników reklam i informacji, a także sposób ich wykonania nie może wpływać negatywnie na wygląd Targowiska i otaczającego terenu, a przede wszystkim nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

9. Sposób wykonania instalacji musi być bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

10. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym lub niezgodnym z prawem zainstalowaniem i użytkowaniem reklamy, nośnika reklam i informacji, prowadzeniem działalności reklamowej.

11. Za estetykę reklamy oraz nośnika reklam i informacji, ich stan techniczny i konserwację wyłączną odpowiedzialność ponosi Reklamodawca. Gdy na skutek działań czynników zewnętrznych nastąpi uszkodzenie reklamy lub nośnika reklam, Zarządzający może domagać się od Reklamodawcy ich naprawy, wymiany lub usunięcia pod rygorem wykonania tych czynności przez personel Targowiska na koszt Reklamodawcy.

12. W przypadku potrzeby pobierania energii elektrycznej przez nośniki reklam i informacji, Reklamodawca może być zobowiązany do zamontowania licznika poboru energii elektrycznej.

13. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Reklamodawca jest zobowiązany do przywrócenia miejsca po instalacji reklamy lub nośnika reklam, a także miejsca prowadzenia działalności reklamowej do stanu pierwotnego niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy. W przypadku nieusunięcia reklamy lub nośnika reklam Reklamodawca zostanie obciążony za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc ekspozycji.

14. W przypadku odmowy przywrócenia stanu pierwotnego miejsca reklamy, instalacji nośnika reklam i informacji, prowadzenia działalności reklamowej lub niedotrzymania terminu określonego w umowie na jego dokonanie, stan pierwotny zostanie przywrócony na koszt i ryzyko Reklamodawcy.

6. Odpłatność za umieszczanie reklam i szyldów

1. Wysokość opłat z tytułu umieszczania reklam, instalowania nośników reklam i informacji oraz prowadzenia działalności reklamowej na terenie Targowisk jest określona Cennikiem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. „Śródmieście” Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową najmu, nie będzie pobierało opłaty od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie handlowym Targowisk za:

a) tablicę informacyjną w formie szyldu zawierającą między innymi: nazwę podmiotu i rodzaj prowadzonej przez niego działalności, umieszczoną na elewacji w obrębie danego punktu.

Wielkość reklamy (szyldu) określa się wymiarami 0.5m (wysokość) x 1m (szerokość) dla jednego punktu handlowego. Najemcom dwóch i więcej punktów handlowych przysługuje ilość reklam (szyldów) lub wielokrotność określonych wcześniej wymiarów, odpowiadające ilości zajmowanych punktów handlowych.

b) czynną działalność reklamową, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z Zarządzającym.

7. Postanowienia końcowe

1. Podmioty umieszczające reklamy oraz nośniki reklam i informacji na terenie Targowisk bez zgody Zarządzającego będą wzywane do ich niezwłocznego usunięcia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania, zostaną obciążane kosztami demontażu poniesionymi przez „Śródmieście” Sp. z o.o. Ponadto stosowne organy mogą ukarać taki podmiot na podstawie art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń.

2. Podmioty przeprowadzające działalność reklamową bez zgody Zarządzającego będą wzywane do ich niezwłocznego przerwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania „Śródmieście” Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Ponadto stosowne organy mogą ukarać taki podmiot na podstawie art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń.

3. Zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów dotyczących umieszczania nośników reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych, jak również przepisów prawa miejscowego regulujących kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 14/S/2017 i obowiązuje od dnia 11.10.2017r.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.srodmiescie.tychy.pl

Regulamin Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach                                                                                          

Regulamin Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach

REGULAMIN

Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach

1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach. Dotyczy wszystkich użytkowników i najemców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową na terenie obiektu oraz ich pracowników, a także osób korzystających z obiektu i oferowanych w nim produktów oraz usług (klientów).
 2. Prowadzenie działalności na terenie obiektu i wejście na jego teren oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:

a) OH – Obiekt Handlowy „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach;

b) Zarządzający – Dyrektor i Kierownicy Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach oraz upoważnione przez nich osoby;

c) Właściciel – „Śródmieście” Sp z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach;

d) Najemca – Najemca punktu handlowego na terenie Obiektu Handlowego „Centrum Tyskie Hale Targowe” przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach na podstawie zawartej z Właścicielem umowy.

2.

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Zarządzający.

3.

 1. OH jest czynny we wszystkie dni powszednie tygodnia w godzinach 7:00-18:00, a w soboty w godzinach 7:00-16:00.
 2. Godziny określone w ust. 1 mogą ulec zmianie, szczególnie w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszystkich Świętych. Zmiana następuje na wniosek Najemców skierowany do Zarządzającego, po uzgodnieniu z Właścicielem.
 3. Najemcy zobowiązani są do prowadzenia działalności (oferowania klientom towarów lub świadczonych przez siebie usług) we wszystkie dni powszednie tygodnia w godzinach 9:00-18:00, a w soboty w godzinach 7:00-15:00.
 4. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 3 stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości określonej w umowie, a w sytuacji powtarzających się przypadków nieprzestrzegania godzin prowadzenia działalności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

4.

 1. Do obowiązków Zarządzającego w szczególności należy:

a) współdziałanie z takimi organami jak m.in. Policja, Straż Miejska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, organu kontroli skarbowej,

b) nadzór nad utrzymaniem sprawności urządzeń i technicznej obsługi instalacji wod.-kan., sieci elektrycznych, klimatyzacji, nagrzewania i wentylacji w ciągach komunikacyjnych ogólnodostępnych oraz prowadzenie ich systematycznej konserwacji,

c) nadzór nad systematycznym sprzątaniem i wywozem śmieci,

d) zorganizowanie należytej informacji dla użytkowników i klientów,

e) nadzór nad prowadzeniem i utrzymywaniem szaletu,

f) egzekwowanie od Najemców przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za ceny, jakość towarów i usług, sposób ich sprzedaży oraz za rzeczy pozostawione na terenie OH.
 2. Zarządzający informuje właściwe służby o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów prawa

5.

 1. Do obowiązków Najemcy w szczególności należy:

a) obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż,

b) przestrzeganie zakazu składowania towarów i urządzeń handlowych poza boksem handlowym,

c) pozostawienie po zakończonej sprzedaży najbliższego otoczenia boksu w stanie czystym i uporządkowanym oraz usunięcie odpadów i śmieci do przeznaczonych na ten cel pojemników, przy czym Najemca zobowiązany jest do segregowania śmieci i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) ponoszenie odpowiedzialności za znajdujące się na terenie boksu handlowego towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie (w tym zabezpieczenie przed kradzieżą) i ubezpieczenie.

e) zapewnienie używania do ważenia lub mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar i wag obowiązujących w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne,

f) zapewnienie używania wyłącznie narzędzi pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji przy czym powinny one być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada Najemca,

g) zapewnienie uwidocznienia przez osoby prowadzące działalność na terenie OH cen na towarach wystawionych do sprzedaży oraz cen prowadzonych usług – w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.

 1. Zabrania się sprzedaży poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz handlu obnośnego bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządzającego.
 2. Zabrania się sprzedaży:

a) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz płynów łatwopalnych i gazów,

b) czasopism i książek oraz innych artykułów pornograficznych,

c) żywych zwierząt gospodarskich i domowych,

d) żywego drobiu i innego ptactwa,

e) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie przepisów prawa.

 1. Bez posiadania koncesji lub stosownego zezwolenia zabrania się prowadzenia na terenie OH gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
 2. Zabrania się ekspozycji towarów w ciągach komunikacyjnych, ciągach ewakuacyjnych i ciągach przeciwpożarowych.
 3. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez Zarządzającego, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ o powyższym.
 4. Najemcy ich pracownicy oraz inne osoby przebywające na terenie OH powinny wykonywać  swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom i najemcom w prowadzeniu swojej działalności, a klientom z korzystania z OH i oferowanych w nim produktów oraz usług.
 5. Najemcy, ich pracownicy oraz osoby działające na ich rzecz obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów.
 6. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 8 stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości określonej w umowie. W przypadku powtarzających się naruszeń w/w obowiązków Właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

6.

 1. Na terenie OH obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych) oraz innych środków odurzających, a także prowadzenie działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby nieprzestrzegające zakazu będą usuwane z terenu OH.
 2. Na terenie OH obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 3. Uchybienie zakazowi określonemu w ust. 2 przez Najemcę, jego pracowników lub osoby działające na jego rzecz stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości określonej w umowie, a w sytuacji powtarzających się przypadków nieprzestrzegania przez w/w osoby zakazu określonego w ust. 2 Właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 4. Zakazuje się wyrzucania prywatnych, pochodzących spoza działalności handlowej, śmieci i odpadów do pojemników umiejscowionych na terenie OH, przeznaczonych na zbiórkę śmieci i odpadów pochodzących z wynajmowanych punktów handlowych. Każdy taki udokumentowany przypadek stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości określonej w umowie, a w sytuacji powtarzających się przypadków nieprzestrzegania przez w/w osoby zakazu określonego w ust. 2 Właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 5. Zakazuje się przebywania na terenie OH osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin. Przebywanie na terenie OH po zażądaniu opuszczenia go przez Zarządzającego może skutkować interwencją Policji lub innych organów i służb porządkowych.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren OH. Zakaz nie dotyczy psów przewodników.
 7. Zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz wprowadzania rowerów i jazdy na nich wewnątrz OH.
 8. Zabrania się reklamy, kolportażu ulotek i prezentowania materiałów reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Zarządzającego.
 9. Zabrania się organizowania zgromadzeń, występów muzycznych i innych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie OH bez uprzedniej zgody Zarządzającego.
 10. Zabrania się żebrania i prowadzenie na terenie OH jakiejkolwiek akwizycji.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren OH broni palnej i innych przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
 12. Dzieci do 13. roku życia mogą przebywać na terenie OH wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 13. Fotografowanie i filmowanie na terenie OH jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zarządzającego, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego.
 14. Rzeczy znalezione na terenie OH należy niezwłocznie przekazać personelowi OH.
 15. Niezależnie pod wymienionych postanowień zabrania się podejmowania na terenie OH działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

7.

 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje Zarządzający.
 2. Wszelkie uwagi o pracy OH mogą być kierowane bezpośrednio do Zarządzającego lub Właściciela.

8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

9.

 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 15/S/2017 z dnia 19.10.2017r.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.srodmiescie.tychy.pl.