PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA UNII ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Szanowni Państwo

Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych, wprowadzona Uchwałą Zarządu Spółki, w oparciu o zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Uchwalona procedura pozwala osobom fizycznym zgłaszać informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą poprzez specjalnie dedykowany POUFNY kanał zgłoszeń tj. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zgloszenia@srodmiescie.tychy.pl

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa Unii dotyczące: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

W tym celu, Uchwałą Prezesa Zarządu został powołany zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych oraz wyznaczony pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, z zachowaniem zasad poufności danych.

Skip to content